White Guides 2017 listar våra lokala restauranger

White Guides 2017 listar våra lokala restauranger

 

Vid White Guide Galan, som i år hölls i Göteborg, blev flera lokala restauranger listade, dock inte i mästarklasserna. Två blev även listade som kaféer.

Här är de poängsatta lokala restaurangerna enligt White Guide

Första siffran är mästarklassrankingen i Sverige och poängen är uppdelad på matpoäng (max 40) och totalsumman (max 100)
Internationell mästarklass (Kräver minst 80 poäng, varav minst 36 på mat)
Inga
Mästarklass (Kräver minst 75 poäng, varav minst 32 på mat)

Inga

Mycket god klass (Minst 67 poäng, varav minst 28 på mat)
Ängavallen, Vellinge. 28/67
God klass (Rankas efter totalpoäng. Krävs minst 60 poäng, varav minst 22 på mat)
Hotell Gässlingen, Skanör. 26/63
Rekommenderade i guiden, men inte poängsatta:
Badhytten Beach Club, Skanör
Skanörs fiskrögeri, Skanör
Skanörs gästgifvaregård, Skanör
Dessutom är Aldo och Kust Café listade som kaféer men inte restauranger.

Nya problem med bron över Falsterbokanalen

Nya problem med bron över Falsterbokanalen

Problemen med bron över Falsterbokanalen fortsätter. På lördagsförmiddagen gick inte bommarna upp efter att bron gått ner efter en broöppning. Det tog nästan en timme innan personal och polis var på plats. Till en början kunde polisen släppa igenom lättare fordon medan servicepersonalen undersökte problemen. Det visade sig dock snart att bron inte stängts korrekt och låskolvarna var inte i position. När detta inträffar går inte bommarna upp och signalerna fortsätter att blinka rött. Trafikstörningen varade i ca 2 timmar.

Det är inte första gången som liknande fel inträffat. Det medför alltid stora trafikstörningar eftersom bron över Falsterbokanalen är den enda vägförbindelsen mellan Skanör Falsterbo och Höllviken.

Om det mot förmodan någon gång skulle inträffa en långvarig störning av brons funktion så finns det en beredskapsplan för hur det ska hanteras.

Läs mer här: Plan vid ofarbar bro

 

Historia om Falsterbokanalen

 

Mårten Dahn hade redan 1884 lagt fram en motion i riksdagen om att bygga en kanal, för att fartyg skulle slippa passera Falsterborev. 1896 började också fiskare i Skanör att själva bygga en kanal, men det blev för svårt.

Vid andra världskrigets utbrott vägrade Tyskland respektera den svenska territorialvattengränsen på fyra sjömil, utan hävdade en tremilagräns. För svensk sjöfart var det en väsentlig skillnad då alla fartyg med ett djupgående på mellan 4 och 7 meter kunde passera inom fyrmilsgränsen men inte inom tremilagränsen utanför Falsterbonäset. Den 25 november 1939 utlade tyskarna mineringar in till den svenska tremilagränsen vid Falsterbonäset. Detta betydde att svenska handelsfartyg inte säkert kunde komma in i eller ut ur Östersjön. Fartyg med ett djupgående över cirka 4 meter tvingades omlasta antingen i Malmö eller Trelleborgs och Ystads hamnar.

Den 17 november 1939 fick Väg- och vattenbyggnadsstyrelsen uppdraget att utreda ett kanalbygge. Utredningen blev klar på tre veckor och beslut om bygget togs den 22 december samma år. Den 3 januari 1940 startade arbetena. Arbetena forcerades vilket innebar att den beräknade anläggningskostnaden på sju miljoner överskreds med en faktor 3. Den 1 augusti 1941 passerade den första passagerarbåten genom kanalen, men farleden var helt färdigbyggd först ett år senare. Efter det gick, medan kriget pågick, många fartyg genom kanalen, exempelvis färjan Köpenhamn–Bornholm. Det utnyttjades som en flyktmöjlighet ur Danmark då danskar hoppade överbord i kanalen och simmade i land.

Kanalen innehåller en sluss som kan stängas för att förhindra ett alltför stort flöde genom kanalen när skillnaden i vattenstånd i de båda haven är för stor. Dess första bro transporterades från Köpenhamn på pråm och gick under namnet ”Knippelsbron”. Denna bro hade använts som tillfällig bro när Knippelsbron i Köpenamn var under ombyggnad. Bron var av typen enkelklaff, stålfackverk med trä farbana. Den 4 oktober 1940 trädde den i funktion.

Genom kanalen passerar idag ingen tung trafik, och den fungerar i praktiken som en småbåtshamn. Tidigare har dock Bornholmsfärjan på sin väg mellan Köpenhamn och Rönne på Bornholm passerat Falsterbokanalen. Eftersom djupgåendet i kanalen har minskat från 6,7 meter till 5 meter kan numera inte längre stora fartyg över 5 000 ton passera, därför går dessa fartyg numera runt Falsterborev.

1991 byggdes en ny bro som ersättning till den gamla fackverksbron, i samband med att länsväg 100 byggdes om till att gå norr om Höllviken istället för genom dess centrum. Bron över kanalen öppnades tidigare vid behov, och efter kanalmästarens omdöme, men har på senare år fått ett fast tidsschema för öppningar.

Fram till nedläggningen 1971 gick Falsterbobanan på den gamla kanalbron.

Källa: Wikipedia

Fortsatt högsta kreditvärdighet AAA för kommunen

Fortsatt högsta kreditvärdighet AAA för kommunen

Vellinge kommun får fortsatt högsta kreditvärdighet av Standard & Poor’s.

Standard & Poor’s, ett av världens ledande kreditinstitut, ger Vellinge kommun fortsatt högsta möjliga kreditvärdighet: AAA. Resultatet publicerades den 17 februari.

Högsta kreditvärdighet, AAA, är en bekräftelse på det långsiktiga arbetet med en ekonomi i balans.

Institutet fastslår liksom förra året att Vellinge kommun har en stark lokal ekonomi som är väl förankrad i en expansiv tillväxtregion. De lyfter också fram att kommunen har låg skatt, god återbetalningsförmåga, ansvarsfullt ekonomiskt styre, höga medelinkomster och låg arbetslöshet.

Vellinge kommun har haft den högsta kreditvärdigheten, AAA, sedan i september 2013. Utvärderingen görs två gånger per år.

– Det är bekräftelse på vår goda ekonomi och det gör mig stolt, säger Åke Grönwall, ekonomidirektör i Vellinge kommun.

Kul för både barn och vuxna under sportlovet

Kul för både barn och vuxna under sportlovet

Under sportlovet finns det extra aktiviteter på biblioteken, Falsterbo Strandbad (konsthallen och Naturum) och Vanningen. Dessutom har fritidsgårdarna sina program, men de har vi inte med här. Sportlovsveckan avslutas med den årliga Karnevalen som ni absolut inte får missa. Läs mer veckans kommande evenemang sorterade på ort.

 

Skanör Falsterbo

 

Inga utställningar idag!

Höllviken

 

Inga utställningar idag!

Vellinge

 

Inga utställningar idag!

Vellinge Kommun ska bli ännu säkrare

Vellinge Kommun ska bli ännu säkrare
Kommunen vidtar åtgärder för ett ännu tryggare Vellinge

Vellinge tillhör de tryggaste kommunerna i Sverige att bo i, men det finns fortfarande saker som kan förbättras. Därför presenterar nu kommunen ett åtgärdspaket med riktade insatser för att göra Vellinge ännu tryggare

– Trygghet är ett prioriterat område som vi ständigt måste arbeta vidare med och vi får aldrig slå oss till ro, säger Carina Wutzler, kommunstyrelsens ordförande.

– Alla som bor och verkar i kommunen ska känna sig trygga. Kommunen kan göra en hel del men vi har alla ett gemensamt ansvar att skapa ett tryggt Vellinge. Det är därför glädjande att det finns ett stort engagemang hos invånare, föreningsliv och näringsliv i kommunen, det är en viktig förutsättning för ett fortsatt tryggt Vellinge, säger Carina Wutzler.

Det är också viktigt att förstå att det i huvudsak är den upplevda otryggheten som försämrats. Så här säger Patrizia Bertarini, trygghetssamordnare i kommunen:

– Den upplevda tryggheten i kommunen speglar inte alltid den faktiska tryggheten. Vellinge är en trygg kommun att bo i och brottsstatistiken visar det, men vi behöver göra extra insatser för att se till att den upplevda tryggheten bibehålls på hög nivå.

Här är några av de åtgärder som kommunen vidtar:

Trygghetsvärdar

Trygghetsvärdar sätts in omgående för extra bevakning kvällstid i kommunen. De kommer att rondera både till fots och med bil. Deras uppdrag är att synas och öka tryggheten för de som rör sig ute på kvällarna.

Nolltolerans mot klotter

Kommunen ser mycket allvarligt på klottring. I nuläget saneras klotter från alla kommunala byggnader löpande. I åtgärdspaketet ingår möjlighet också för privata aktörer och andra myndigheter att få hjälp med sanering. Fortsättningsvis kommer högre krav att ställas på icke-kommunala fastighetsägare att ta bort klotter på sin egendom.

Trygghetstips

Om du som medborgare upplever otrygghet i ditt hemkvarter eller på vägen till bussen eller om du har någon annan trygghetsrelaterad synpunkt så kommer möjligheten snart finnas för dig att tipsa kommunen via e-post. Mer information läggs upp på vellinge.se inom kort.

Trygghetsträffar

Kommunikation är oerhört viktigt även när det gäller trygghetsfrågor. Därför vill kommunen nu skapa forum för dig som medborgare att träffa representanter från den kommunala organisationen och lämna synpunkter och få information. Den första träffen hålls den 1 mars klockan 18.00 i fullmäktigesalen i Vellinge kommunhus.

Övervakningskameror

För att minska skadegörelse sätts värmekameror upp på utvalda platser och kommunen ansöker även om tillstånd att sätta upp övervakningskameror.

Nattvandring

Vellinge kommun stödjer uppstarten av nattvandrarna och kommer att erbjuda lokal, anordna möten tillsammans med dem och hjälpa till med deras informationsspridning.

Trygghetsvandring

Trygghetsvandringar genomförs under året med representanter från den kommunala organisationen och polisen tillsammans med boende och andra intresserade. Tanken är att man ska identifiera eventuella trygghetsrelaterade problem. Den första trygghetsvandringen genomförs den 16 februari i Vellinge tätort.

Festival of Sacred Arts mer än musik

Festival of Sacred Arts mer än musik

En festival som tar tag i det sinnliga på många sett. Under tre dygn hålls det konserter i flera musikstilar, gospel, klassiskt, jazz och mycket mer. Men Festival of Sacred Arts stimulerar även med föreläsningar. Det hålls kostnadsfria föreläsningar, på Skanörs bibliotek, Skanörs och Falsterbo kyrka samt på Falsterbo Strandbad. En mycket intressant sak vi fastnade för är tre guidade turer på Falsterbo konsthall (på Falsterbo Strandbad). Samma utställning guidas tre dagar på rad, men varför tre gånger? Jo, utställningen guidas från olika perspektiv, en teologs, en dansares och en poets. Lysande idé!

Vill ni ha en överblick kan ni se mer i kalendern eller festivalens sida.

En bra start på ett nytt evenemang som vi vill se återkomma varje år!