Frågor och svar om Malmö stads arbete med våldsbejakande extremism

Frågor och svar om Malmö stads arbete med våldsbejakande extremism

Hur ser Malmö stad på arbetet med våldsbejakande extremism?

Vi tycker att det är oacceptabelt att rekrytera till terrornätverk, bland vår stads medborgare. Vi har ett väl upparbetat samarbete med Polisen och får den information kan delas mellan myndigheter och som är nödvändig utifrån socialtjänstens uppdrag. Det kan till exempel handla om oro för barn eller att tillsammans, utifrån våra respektive uppdrag, göra insatser kring en individ som frivilligt söker hjälp vill lämna en våldsbejakande miljö. Som kommun kan vi aldrig agera utöver våra befogenheter och gå in andra myndigheters uppdrag, men vi har en väl fungerande samverkan utifrån våra respektive uppdrag.

Hur många IS-återvändare beräknas komma till Malmö?

Malmö stad har inte siffror på antal IS-återvändare som kan förväntas komma till Malmö. Det är framför eventuella barn som kommer med IS-återvändare hem som kommer till vår kännedom och blir kommunens ansvar. Då är polisen skyldig att göra orosanmälningar, än så länge har inga sådana gjorts i närtid i Malmö, men det finns ett väl upparbetat samarbete med polisen i detta.

Vad det gäller vuxna är det framför allt polisens ansvar, där kan vi arbeta om det kommer till vår kännedom, exempelvis om en person frivillig söker hjälp och stöd hos socialtjänsten, men där finns det inte samma skyldighet för myndigheter att anmäla till kommunen att en vuxen återvändare har kommit hem och inte heller stöd i sekretesslagstiftningen att göra så.

Vi ser för närvarande inga indikationer på någon ökning eller minskning. Detta kan naturligtvis komma att ändras, och vi följer utvecklingen i samarbete med Polisen.

Hur många IS-återvändare finns i Malmö redan?

Det är Säkerhetspolisens uppdrag att bedriva denna typ av underrättelse arbete, Malmö stad kan och får inte kartlägga medborgares deltagande eller samröre med terrororganisationer. Vi har dock ett bra samarbete med polisen och full tillit till att andra myndigheter gör säkerhetsbedömningar kring de individer som återvänder och att man tar det vidare deninformation man kan dela och som är nödvändig för andra myndigheters uppdrag.

Vad innebär den stödtelefon som Malmö stad har inrättat?

Genom att upprätta en stödtelefon för frågor som rör våldsbejakande extremism har Malmö stad skapat en väg in till socialtjänsten för Malmös medborgare, anhöriga, samverkansparter och kommunens tjänstepersoner. Stödet ges kommunövergripande via Plattform Malmö och samtalen genomförs enligt ett särskilt upplägg med nära samverkan både med interna och externa aktörer.

Hur många fall har inkommit till stödtelefonen?

Mellan åren 2016 – 2018 inkom det 47 ärenden med konsultation via telefon och 21 ärenden som inkluderade någon form av insats från oss. Att ett telefonsamtal inte leder till vidare insats från Malmö stad betyder nödvändigtvis inte att ärendet är avslutat utan att insatsen som krävs ska göras av annan myndighet.

Hur arbetar Malmö stad förebyggande mot våldsbejakande extremism?

Malmö stad har ett samordningsteam med 20 tjänstepersoner. Deltagarna kommer från stadens samtliga verksamhetsgrenar samt från polis, Region Skåne bl.a. psykiatri och kriminalvård. Tillsammans verkar de för att höja medvetenheten om förekomsten av våldsbejakande extremism i Malmö, samt aktuell lägesbild. Teamet ökar kunskapen hos relevanta yrkesgrupper, breddar kontaktytorna mellan stadens förvaltningar och skapar trygghet i organisationen.

Hur förbereder sig Malmö stad för att ta emot IS-återvändarna?

Malmö stads reguljära verksamheter är beredda att hantera de IS-avhoppare som hänvisas till eller kommer till oss i samarbete med relevanta samverkans myndigheter såsom polisen. Det finns också bra nätverk för samordning i frågan där b.la polisen, Region Skåne bl.a. psykiatrin, kriminalvården, skolhälsovården och socialtjänsten.

Finns det något behandlingsprogram?

Vi använder inte ett fast program. Varje avhoppare får stöd och insatser utifrån en individuell bedömning som socialtjänsten gör. Viktigt att komma ihåg att socialtjänsten och Malmö stad endast kan stötta personer som själva vill ha hjälp, med undantag för om det skulle vara ett barn som far illa, då måste socialtjänsten agera. Tvingande insatser i samband med exempelvis brott sköts av polisen och då är det föremål för rättsväsendet, med åtal etc.

Varför är det så viktigt att dela upp frågor som rör barn respektive vuxna?

Socialtjänsten har ett särskilt ansvar för barn (upp till 18 år). Andra myndigheter har anmälningsskyldighet gentemot socialtjänsten om det kommer till deras kännedom att barn riskerar att fara illa. Det är inte kommunens uppdrag att arbeta uppsökande gentemot vuxna men däremot kan kommunen på olika sätt komma i kontakt med vuxna som själv söker upp olika slags stöd eller har det svårt.