Skanörs borgruin
VarVästergatan
Skanör

SnabbvalInformation


Skanör Falsterbo, Skåne, Sevärt, Ruin

Norr om Skanörs kyrka finns ruinerna efter den medeltida borgen i Skanör. Anläggningen uppfördes med början under första hälften av 1200-talet som säte för danske kungens fogde. Fogdens uppgift var att representera kungamakten i Skanör och Falsterbo och med hjälp av soldater upprätthålla ordningen inom området, samt tillse att skatter och avgifter betaldes in i laga ordning.

Borgen bestod av dels en tvåvånings tegelbyggnad om ca 16×8 meter, dels ett antal mindre byggnader av enklare slag. Kring borgområdet fanns två cirkulära vallgravar och i väster en förborg. Byggnaderna var uppförda på en kulle som vid en arkeologisk undersökning under 1900-talets första decennium under ledning av professor Otto Rydbeck konstaterades vara uppbyggd av torvor som säkrats med pålar. Av de ursprungliga byggnaderna syns idag endast rester efter huvudbyggnaden uppe på kullens högsta del.

Vid 1300-talets början belägrades och erövrades borgen av soldater från de vendiska hansestäderna men återuppbyggdes. Då Skånemarknadens tyngdpunkt under samma sekels slut kom att förskjutas från Skanör till Falsterbo flyttade, fogden med sitt folk till det då modernare och starkare Falsterbohus slott.Skanörs borg började då förfalla och förvandlades så småningom närmast till ett stenröse, från vilket man på den stenfattiga orten under 1770-talet bland annat bröt sten till rådhusbygget.

Från borgkullen har man en underbar utsikt över Öresund och strandängarna, där fiskarna förr landade sina fångster av sill som efter rensning och saltning exporterades till centrala Europa.

Källa: Den medeltida borgen i Skanör, Otto Rydbeck