Måkläppen
VarFalsterbo

SnabbvalInformation


Skanör Falsterbo, Skåne, Sevärt, Djur, Natur

Slider

Måkläppen består av sandavlagringar, som ständigt ändrar storlek och form beroende på havets strömmar, sandvandringar över havsbottnen samt av stormarna. För att skydda säl- och fågellivet i naturreservatet är det förbjudet att vistas på Måkläppen mellan 1 februari och 31 oktober.

Reservatet omfattar såväl ön som de omgivande grunda vattnen. Själva ön är uppbyggd av sandavlagringar runt en fast moränkulle, men ändrar ständigt form och storlek under påverkan av havsströmmar och vågor. Måkläppen har idag fast förbindelse med resten av Falsterbohalvön.
Måkläppen är sedan länge en betydelsefull uppehålls- och yngelplats för både knubbsäl och gråsäl. För gråsälen är det den enda uppehållsplatsen i hela södra Östersjön och för knubbsäl den största i Östersjön. Gråsälskutarna föds redan i mars, medan knubbsälarna föder runt midsommar.
Antalet häckande fåglar skiftar kraftigt beroende på om landförbindelse finns eller inte, då räv och mink får tillträde när ön och fastlandet växer samman. Gråtrut och ejder är annars vanliga häckfåglar och även vadare häckar sporadiskt. Ön är också en viktig rastplats för många fåglar.

Tillgänglighet

Observera att det är förbjudet att färdas med farkost inom området eller i övrigt beträda ön med tillhörande sandrevlar och grunda vattenområden utanför Falsterbohalvöns fastland under tiden 1 februari – 31 oktober. Inom reservatet gäller särskilda bestämmelser och inskränkningar i allemansrätten förekommer.

Föreskrifter för allmänheten

Föreskrifterna i ett naturreservat varierar mycket mellan de olika reservaten, beroende på vilka motiv som ligger bakom reservatsbildningen. Syftet med reglerna är att värna om områdets speciella värden. Nedan följer de särskilda föreskrifter som gäller envar som vistas i reservatet. Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar är det inom naturreservatet Måkläppen förbjudet att:

  • med farkost färdas inom området eller i övrigt beträda ön med tillhörande sandrevlar och grunda vattenområden utanför Falsterbohalvöns fastland under tiden 1 februari- 31 oktober
  • skada fast naturföremål eller ytbildning
  • plocka eller gräva upp växter
  • avsiktligt störa djurlivet, t. ex genom närgången fotografering
  • tälta
  • medföra hund
  • jaga samt insamla eller förstöra ägg
  • anbringa tavla, plakat, affisch, inskrift eller därmed jämförlig anordning
Syfte och skötsel

Syftet är att bevara Måkläppen med omgivande havsområde så att den fritt får utvecklas efter havsströmmarnas verkningar och för att djur och växter fritt ska få kolonisera området och utvecklas ostört. Måkläppen är en viktig uppehålls- och yngelplats för knubbsäl och gråsäl.

Storlek: ca 755 ha, ca 30 landareal
Bildat:  1971. 1984 och 1990 har bestämmelserna för reservatet ändrats efter att delar av ön flyttats utanför de tidigare gällande reservatsgränserna.
Förvaltare:  Länsstyrelsen i Skåne län
Övrigt: Området ingår i EU:s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000. Reservatet ingår också i ett mer omfattande Ramsarområde, dvs ett av de internationellt värdefulla våtmarksområden som Sverige förbundit sig att skydda.