Skanörs Rådhus
VarRådhustorget 1
Skanör

SnabbvalInformation


Skanör Falsterbo, Skåne, Sevärt

En av de äldsta och även vackraste icke kyrkliga byggnaderna i Skanör är Rådhuset. Trots flera stora bränder i slutet av 1800-talet då nästan hela Skanör lades i ruiner och trots den stora översvämningen i november 1872 står byggnaden som en vacker pendang till medeltidskyrkan på andra sidan torget.

Den borgmästare som genomdrev byggandet var den dynamiske Leonard de la Rose (1723-1784), stadens förste borgmästare med juridisk utbildning och tidigare stadsfiskal i Lund. Leonard de la Rose blev borgmästare i Skanör 1752, fick domsrätt över även grannstaden Falsterbo 1754 men fick icke kunglig fullmakt förrän 1761.
Den 8 oktober 1774 tillfrågas borgerskapet av sin borgmästare, när de tänkte börja den anbefallda stenbrytningen i Skanörs slottsruin till rådhusbygget. Svaret blev att detta ville man inte göra gratis, arbetet borde betalas med de insamlade kollekt- och stamboksmedel, som i början av 1775 uppgick till 4.000 daler silvermynt.

En del av borgarna ville till och med att Skanör (för att slippa arbeta med Rådhuset) skulle befrias från stadsprivilegierna och begärde detta hos landshövdingen. Skrivelsen remitterades till borgmästaren för yttrande och avslogs därefter. Avslaget kompletterades med en skrivelse från landshövdingen den 29 mars 1975, att borgerskapet utan ersättning skulle delta i arbetet med rådhuset enligt medsänd ritning och beskrivning.
Både brev, ritning och skrivelse är nu tyvärr försvunna och därmed också det enda som skulle kunna styrka misstanken att rådhuset ritats av den kände arkitekten, friherre Carl Fredrik Adelcrantz.

Arbetet kom så småningom igång och den 24 september 1777 invigdes rådhuset av ”Landshöfdingen och Riddaren Thott”. I takt med förändringar i samhället har även Rådhusets funktion ändrats. Rådstugans sista möte – där borgarnas gemensamma problem kunde dryftas och lösas och där alla stadens röstberättigade hade rätt att delta – var den 16 december 1933 under dåvarande borgmästare Eric Torslow.
Från och med årsskiftet styrdes staden sedan av i allmänna val tillsatta stadsfullmäktigeledamöter. Nästa viktiga funktion fråntogs rådhuset vid årsskiftet 1946/47. Då upplöstes stadens domstol – rådhusrätten – och staden överfördes till Oxie-Skytts tingsrätt.

Vid årsskiftet 1969/70 kom så det definitiva slutet för rådhuset även som förvaltningsbyggnad, lokalerna var för små och flyttning skedde till den jämngamla garnisonsbyggnaden vid Rådhustorgets västra sida.
1974 flyttades förvaltningen åter, nu till det nybyggda kommunhuset i Vellinge. 1979 skedde en restaurering av byggnaden, som både in- och utvändigt så långt som möjligt återfick sitt gamla utseende.

Rådhuset används nu för sammanträden och mindre sammankomster och är dessutom en uppskattad plats för borgerliga vigslar.

Källa: Skanör och Falsterbo efter sillatiden, Lars Dufberg