Malmös lokala utsläpp av koldioxid minskar

Malmös lokala utsläpp av koldioxid minskar

I dag, den 13 februari, presenteras Malmö stads miljöredovisning 2018 på den årliga Miljölägeskonferensen. Miljöredovisningen följer upp hur långt Malmö stad har kommit i arbetet med Malmös fyra miljömål.

De fyra målen innehåller 19 delområden, varav två stycken i år gröna, vilket betyder att de sannolikt kommer att uppfyllas till 2020. Ett delmål som ansågs osannolikt att nå förra året, minskade utsläpp, har till i år blivit möjligt att kunna uppnå. Målet lyder att utsläppen av växthusgaser i Malmö ska minska med minst 40 procent räknat från år 1990.

– Det är glädjande att utsläppen i vår stad minskar och att arbetet går framåt. Även om våra lokala utsläpp i Malmö minskar står vi för stora globala växthusgasutsläpp med vår konsumtion och vårt resande. Vi måste helt enkelt handla mindre, bli bättre på att utnyttja de resurser vi redan har och prioritera tåg framför flyg, säger Rebecka Persson, miljödirektör i Malmö stad.

Fyra av Miljöredovisningens delmål är röda, det vill säga att det är osannolikt att vi når dem i tid. Resterande 13 delområden är gula och bedöms möjliga att delvis uppnå till 2020.

– Det är inte omöjligt för oss att nå målen men det kräver att vi måste göra mer på nästan alla områden och bli bättre på att samarbeta över hela organisationen och i staden. Alla stadens nämnder och styrelser har ett stort gemensamt ansvar för att fullfölja åtgärderna som hör till miljöprogrammet, säger Rebecka Persson.