Medarbetare i Malmö stad prisas nationellt för jämställdhetsarbete

Medarbetare i Malmö stad prisas nationellt för jämställdhetsarbete

Priset, som delas ut av nätverket Jämställdhet i transportsektorn, riktas till en enskild person eller organisation som under året gjort något framstående eller lovvärt för att främja jämställdheten mellan män och kvinnor inom transportsektorn.

För stadsbyggnadskontoret och fastighets- och gatukontoret så handlar det inte om en enskild åtgärd eller händelse under 2018. Istället har arbetet skett integrerat i verksamheten, under en längre tid och i samverkan med många.

– Vi lyfter fram jämställdhet och mångfald som en fråga som är en del i den ordinarie verksamheten och inte ett ”sidoprojekt”. Frågorna är ett långsiktigt arbete som ska in i de ordinarie processerna, säger Daniel Svanfelt, från stadsbyggnadskontoret.

Förvaltningen som satte på sig jämställdhetsglasögon

På fastighets- och gatukontoret jobbar Emma Paulsson sedan drygt ett år tillbaka med att stötta sina kollegor i arbetet med att integrera jämställdhetsaspekter i Storstadspaketet som är en omfattande satsning som kommer att pågå i drygt tio år.

– En av de första sakerna jag tog tag i var att ta fram ett kunskapsunderlag som jag delade upp i tre teman: resvanor och vardagslivsperspektiv, trygghet och otrygghet samt trafiksäkerhet och trygghet i trafiken. Temana beskriver på olika sätt vad Storstadspaketet har med jämställdhet att göra och kunskapsunderlaget har skapat en grund att utgå från i olika projekt och processer, förklarar Emma Paulsson.

Ett exempel inom området trygghet och otrygghet är att anpassa områdena kring busshållplatser för att ta hänsyn till att många, särskilt kvinnor, upplever stadsmiljön som otrygg. Detta kan leda till att en del ibland väljer att inte åka buss.

– Nu försöker vi till exempel planera in cykelparkeringar så nära hållplatserna som möjligt. Att cykla upplevs ofta som tryggare än att gå eftersom man färdas snabbare. Att låsa och låsa upp cykeln är däremot situationer som ofta förknippas med otrygghet. Att man syns bra både från hållplatserna och de omgivande gång- och cykelbanorna är därför viktigt, förklarar Emma Paulsson.

Kontoret som lät jämställdhet få ta plats

På stadsbyggnadskontoret har Daniel Svanfelt och en grupp från olika avdelningar arbetat fram en struktur för hur olika processer i verksamheten kan jämställdhetsintegreras. Åtaganden och aktiviteter för jämställdhet och mångfald finns nu också i kontorets målkedja.

– Dessa åtaganden och aktiviteter bygger på att medarbetare utbildats i flera omgångar, och analyserat verksamheterna efter brister på eller risker för ojämställdhet och ojämlikhet. Till exempel har vi sett att vi behöver utveckla, förbättra, våra dialoger med Malmöborna och andra intressenter så att de blir mer inkluderande, och vi har också granskat och vid behov uppdaterat vårt kommunikationsmaterial, såsom våra publika webbsidor, dess text och bilder, berättar Daniel Svanfelt

I sitt arbete har stadsbyggnadskontoret valt att prioritera utbildningar och att göra analyser. Därefter har de valt att välja ut delar av verksamheten som de har analyserat, och vid behov, genomfört åtgärder på.

– Ett exempel är bostadsanpassningsprocessen. En analys visade brister och vi valde att göra en omedelbar åtgärd genom att avkoda ansökningarna till bostadsanpassningsbidrag från kön, avslutar Daniel Svanfelt.

Om priset

– Det är roligt och hedrande att få priset och det är fantastiskt att vara så uppskattad av kollegorna som nominerat mig. Att priset går till två personer i Malmö stad är ett tecken på att kommunen värdesätter det viktiga arbetet med jämställdhet i stadsplaneringen, säger Emma Paulsson.

– Jag är hedrad, och rörd över att ha blivit tilldelad denna utmärkelse! Framförallt är det roligt att dela priset med Emma, för det här är en fråga där det är viktigt att jobba tvärs över organisatoriska gränser, säger Daniel Svanfelt.

Motivering

”Daniel Svanfelt och Emma Paulsson i Malmö stad har med stort engagemang, gedigen kunskap och med stor pedagogisk skicklighet skapat en medvetenhet om att jämställdhetsperspektivet ska integreras som en naturlig del av all verksamhet, planering och i alla projekt. Emma och Daniel inkluderar jämställdhetsperspektivet i de projekt som de arbetar med och har gjort så under många år, vilket inte bara bidrar till den egna organisationens framgång, utan även till stadens jämställdhetsarbete och till skapandet av en mer jämställd stad. Genom sitt arbete har både Daniel och Emma starkt bidragit till att planeringen och utformningen både idag och i framtiden inkluderar ett jämställdhetsperspektiv, vilket inte bara uppmärksammats lokalt inom staden, utan även i nationella planeringssammanhang.”