Möjlighet att införa visselblåsarsystem utreds

Möjlighet att införa visselblåsarsystem utreds

Utredningen ska beröra en rad olika aspekter, så som eventuell påverkan på befintliga avvikelserapporteringssystem, praktisk hantering av inkomna upplysningar, finansiering och informationssäkerhet. Det nuvarande systemet för att hantera larm om missförhållande ska också belysas, samt erfarenheter från andra offentliga organisationer som infört system för visselblåsare.

Utredningen ska också utreda frågan om garantier för anonymitet utifrån att Malmö stad är en offentlig myndighet som omfattas av offentlighets- och sekretesslagen.

Så hanteras larm om missförhållanden idag

Enligt nuvarande ordning ska missförhållanden och oegentligheter hanteras i den befintliga linjeorganisationen. Medarbetare som upptäcker missförhållanden ska meddela sin chef, alternativt överordnad chef. Det finns också möjlighet för medarbetare att vända sig till facklig representant eller skyddsombud.

Inom vissa verksamheter finns en lagstadgad rapporteringsskyldighet. Där finns också rutiner framtagna med tydliga rapporteringsvägar.

– Vi arbetar aktivt för att ha ett öppet klimat där alla medarbetare vågar öppet lyfta problem utan rädsla för repressalier. Sedan är det klart att det kan finnas situationer som inte täcks in och det är detta vi behöver titta på, säger Anette Stachowicz Jönsson, HR-specialist på stadskontoret.