Om branden på Hästhagen

Om branden på Hästhagen

Social jour och krisstödet var snabbt på plats för att se till att de som drabbats fick akut krisstöd och för att vara behjälpliga om de drabbade skulle behöva hjälp med tak över huvudet, kläder och mat.

När en person eller familj saknar tak över huvudet, t.ex. efter en eldsvåda, och inte kan lösa sin situation, samt har uttömt alla möjligheter, kan kommunens socialtjänst hjälpa till med nödbistånd under korta perioder.

Kommunens ansvar

I första hand ska den som är drabbad vända sig till fastighetsägaren och sitt försäkringsbolag för att få hjälp att lösa sitt behov av boende på kort och lång sikt. Socialtjänstens ansvar inträder först när alla andra alternativ till en lösning är uttömda.

Det innebär att kommunen kan stödja de drabbade i den akuta fasen genom hjälp till tillfälligt boende och medel till andra förnödenheter om man inte har pengar till att bekosta detta själv. Därefter förväntas man ordna med eget boende och lösa sin situation. Vanligt i sådana här situationer är att den drabbades hemförsäkring träder in och bekostar det tillfälliga boendet t.ex. på hotell.

Flytta till ny bostad

Kommunen kan tyvärr inte erbjuda permanenta boenden. I Malmö stads verksamhet finns boenden av olika slag t.ex. akutboenden för familjer, boende med stöd för personer med drogproblem och som vill lämna en kriminell karriär och HVB-hem för unga som saknar hem. Dessa är exempel på boenden som kommunen står för, men inga boenden som kommunen arrangerar är permanenta bostäder. Däremot erbjuder vi rådgivning för den som behöver hjälp med sitt bostadssökande, men denna har en rådgivande funktion och är inte en bostadsförmedling.

Är du drabbad? Känner du någon som är drabbad?

Samtalsstöd
för den som behöver stödsamtal i jobbiga stunder
http://www.malmo.se/Huvudnyheter/2019-06-14-Samtalsstod-efter-brand-i-fyravaningshus.html

Boenderådgivningen
för den som behöver hjälp med att söka bostad
malmo.se/bostadsradgivning