Romsk inkludering jubilerar i Malmö stad

Romsk inkludering jubilerar i Malmö stad

Verksamheten Romskt informations- och kunskapscenter (RIKC) startades 2009 i Malmö stad. Centret har sedan dess utvecklats från att
vara ett försök – en skiss, till att bli en central referenspunkt för implementeringen av nationell minoritetslagstiftning på kommunal nivå, och fått erkännande för detta både nationellt och internationellt.

Idag är RIKC den samordnande funktionen för alla frågor som berör den nationella minoriteten romer inom Malmö stad. Centret arbetar bland annat med kompetenshöjande insatser riktade till tjänstepersoner och samverkar med andra myndigheter som har uppdrag inom romsk
inkluderingsstrategi. Exempelvis har RIKC i samverkan med Boverket,
Polismyndigheten, Skolverket och Socialstyrelsen genomfört flera
utbildningssatsningar riktade till anställda inom offentlig förvaltning. Detta är en del av centrets diskursiva arbete, som handlar om att förändra sättet vi tänker och talar om och med varandra utifrån den romska minoritetens mänskliga rättigheter.

På RIKC finns även ett medborgarkontor där Malmöbor kan få råd och stöd på romani chib. De anställda arbetar dessutom som resurspersoner för att överbrygga förtroendeklyftan mellan romska individer och
myndigheter inom individärenden.

I centrets kommunövergripande uppdrag ingår samordning av Handlingsplan för den nationella minoriteten romer i Malmö,
administration och samordning av Malmö stads romska råd, en handlingsplan för bland annat kompetenshöjande insatser inom Polisregion Syd. Den 1 januari 2019 antogs en ny lagstiftning om nationella minoriteter. I den nya lagstiftningen har kravet på att kommuner och landsting antar mål för sitt minoritetspolitiska arbete skärpts och kravet på inflytande för berörd minoritet
förtydligats.

– Varje tidsålder måste ta itu med sin tids fördomar, myter, stereotyper, bekväma förenklingar och förenklade lösningar på komplexa problem. RIKC:s arbete är ett gott exempel på hur vi i Malmö tar itu med dessa utmaningar, säger enhetschefen Mujo Halilovic. Tillsammans gör vi Malmö till en bättre stad för alla, en stad att vara stolt över och även då och då – en stad att skryta över!