Så jobbar Malmö stad med trygghet

Så jobbar Malmö stad med trygghet

Malmö stad arbetar långsiktigt med olika förebyggande insatser för att tillsammans med andra myndigheter skapa en trygg och säker stad för Malmöborna. Malmö stads arbete handlar om att motverka att fler ansluter sig till kriminella nätverk. Det vi satsar på långsiktigt är att jobba förebyggande bland barn och unga, att få så många som möjligt att gå ut grundskolan med godkända betyg och att bryta normbrytande beteende kopplat till droger och brottslighet.

Polisen inleder nationell särskild händelse – Malmö stad stöttar upp

Helgens händelser i Malmö fick rikspolischefen att fatta beslut om att inleda en nationell särskild händelse mot den grova organiserade brottsligheten och en särskild händelse på regional nivå i region Syd.

Malmö stad stöttar polisen i deras arbete. Utifrån behov som polisen ser kommer staden se till att de får de kommunala resurser och kompetenser som behövs för att genomföra eventuella insatser. Malmö stad kommer att stärka upp i våra egna verksamheter och ha med en person i polisens särskilda stab.

Sluta skjut – rätt stöd för den som vill bort från ett våldsamt liv

Projekt Sluta skjut är ett samarbete mellan polisen, kriminalvården, Malmö stad och engagerade medborgare för att förebygga skjutningar och göra det lättare att få rätt stöd för den som vill bort från ett våldsamt liv. Sedan projektet Sluta skjut inleddes antalet skjutningar minskat och polisen noterar en positiv utveckling under 2019.

Strategin bygger på en beprövad amerikansk modell, GVI (gruppvåldsintervention), som visat goda resultat i våldsutsatta städer i USA. Det nya i strategin handlar mer om ett välkoordinerat samarbete, ett bättre nyttjande av existerande resurser och sättet arbetet kommuniceras ut till grupper och deltagare. En del i gruppvåldsintervention är den så kallade ”call-in”-metoden. Den innebär att aktörer i samhället kallar till ett möte med personer som de vet att grupperna lyssnar på och respekterar. De som kallas till en call-in är personer som redan är i kontakt med kriminalvården och gör det som en del i deras villkorliga frigivning eller skyddstillsyn.

Läs mer om projekt Sluta skjut.

Stöd för avhoppare

Vi arbetar också med stöd för avhoppare för att stötta personer som är hotade eller vill lämna kriminaliteten. Utifrån avhopparens behov av stöd och skydd, kallas representanter från berörda myndigheter för att hitta lösningar. Den som lever under hot eller vill bryta med ett kriminellt liv når konsultationsteamet genom Plattform Malmö. Dit vänder sig också personal inom polis, socialtjänst, kriminalvård med flera som möter avhoppare i behov av hjälp.

Polisen och Malmö stad fortsätter samarbetet Drogfri skola

Under vårterminen 2019 har polisen och Malmö stad drivit pilotprojektet Drogfri skola i syfte att se till att Malmös kommunala grund- och gymnasieskolor är trygga och drogfria platser för såväl elever och deras föräldrar som för personal på skolorna. Satsningen sker i brottsförebyggande syfte och innebär att skolor i Malmö söks igenom av narkotikahundar.

Läs mer om samarbetet med Drogfri skola.

Stöd till barn och unga vuxna

Malmö stad har flera insatser för barn och unga, bland annat med fokus på brotts- och drogförebyggande arbete. Det är ofta flera aktörer, som polis, skola, barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) och socialtjänsten som arbetar tillsammans med insatserna.

Mycket av arbetet går ut på att förhindra och minimera risken för ungas brottslighet, droganvändning och andra riskbeteenden genom förebyggande arbete i miljöer där barn och ungdomar vistas både på kvällar, vardagar och helger.

Ungdomar och unga vuxna i åldern 13 år och uppåt som begår brott kan behöva hjälp med en beteendeförändring och vårdnadshavarna kan i sin tur behöva stöd för att kunna hjälpa sina barn. Då finns Malmö stads sociala insatsgrupper som går ut på att hjälpa unga att förändra sina liv och sluta begå brott.

Läs mer om stöd till unga.

Vi har också en öppenvårdsmottagning som heter Maria Malmö för unga malmöbor som är upp till 25 år och har problem med alkohol eller droger. Där kan personer med missbruksproblematik och deras anhöriga få hjälp med kostnadsfri information, rådgivning och behandling. Maria Malmö är en samverkansmottagning mellan Malmö Stad och Region Skåne.

Vi har också en öppenvårdsmottagning som heter Maria Malmö för unga malmöbor som är upp till 25 år och har problem med alkohol eller droger. Där kan personer med missbruksproblematik och deras anhöriga få hjälp med kostnadsfri information, rådgivning och behandling. Maria Malmö är en samverkansmottagning mellan Malmö Stad och Region Skåne.

Mer information om våra behandlingar

Informationsmöten, ”Örat mot marken”, hålls en gång i veckan med kommunala förvaltningar och andra relevanta aktörer såsom polis. Till dessa möten kan skolan via utbildningschef lyfta eventuella sociala problem som skolan upplever i närområdet och som påverkar skolans verksamhet såsom störande gäng, skadegörelse, anlagda bränder och drogförsäljning.

Att stärka ungdomars framtidstro och skapa en meningsfull fritid är en viktig del av trygghetsarbetet. Malmö stad har tre allaktivitetshus där barn och unga samt vuxna (0–100) deltar i aktiviteter både på raster, efter skoltid och på helger. Allaktivitetshuset är en behovsbaserad verksamhet som anordnar aktiviteter som deltagarna efterfrågar. Här finns bland annat tjej- och killgrupper, olika idrotter, bakning, sagostunder och pyssel.

Mer information om allaktivitetshusen

Trygghetspatruller

Under 2017 gjordes ett framgångsrikt arbete med städ- och trygghetspatruller i prioriterade områden i staden, i enlighet med teorin om ”Broken Windows”. Det innebär att skadegörelse åtgärdas omgående för att inte leda till mer skadegörelse – att hålla rent blir därmed ett sätt att arbeta brottsförebyggande. Trygghetspatrullerna har sedan dess utökats och i nuläget är de 48 personer. Ambitionen är att utöka till 70 personer inom de närmaste månaderna.

Läget i Malmö enligt polisen

Trots de senaste veckornas händelse har utvecklingen under 2019 gått åt rätt håll. Sprängningar ökar i hela landet och ökningen har skett i alla regioner förutom Region Stockholm, som minskat. Men i polisområden Malmö är det en minskande trend med sprängningar i Malmö med 28 sprängningar i år (jämfört med 45 stycken 2018).

Polisen börjar också se en positiv utveckling vad gäller minskning av antalet skjutningar.

Enligt Brå är antalet anmälda brott per capita i Malmö nere på den lägsta nivån sedan mätningarna började, och har minskat för varje år sedan 2009.