Tillsammans bekämpar vi skjutningar och grovt våld i Malmö

Tillsammans bekämpar vi skjutningar och grovt våld i Malmö

Sluta skjut går ut på att minska och förebygga dödligt och grovt våld kopplat till Malmös kriminella kretsar. Sedan Sluta skjut startade för drygt ett år sedan, har många operativa insatser genomförts och vi börjar se resultat.

–Vi har hittills varit i kontakt med ett 20-tal personer som är aktuella för Sluta skjut och som i någon form driver våldet i Malmö. Arbetet är långsiktigt, i vissa fall bara början av en längre process som det oftast innebär att lämna en kriminell livsstil. Det handlar om allt från ett motivationssamtal via telefon till en större insats med boende på annan ort, sysselsättning, kontaktperson med mera, säger Anna Kosztovics från socialtjänsten och delprojektledare i Sluta skjut.

Ökat fokus från myndigheter gör det svårt att syssla med kriminallitet

De kriminella kretsar som inte tagit det förmedlade budskapet på allvar, har sedan oktober förra året fått ökat fokus från polisen och Kriminalvården. Men även andra samverkande organisationer så som Skatteverket och Kronofogdemyndigheten har varit med. Det innebär att trycket ökar mot alla som rör sig bland de mest våldsamma, vilket fått till följd att det blivit besvärligt att umgås i sådana kretsar.

–Målet är att man inte ska vilja riskera att vara med i den krets som är den mest våldsamma och som då får myndigheternas utökade uppmärksamhet hela tiden. Att öka fokus mot en grupp innebär att vi använder våra arbetsmetoder och regelverk så långt det bara går. Klienter som ingår har hårda krav på sig att sköta sin övervakning och den som uteblir från frivårdsmötena riskerar att få avtjäna 15 dagars fängelse på grund av sin misskötsamhet, säger Jonas Angermund, frivårdsinspektör på Malmö Frivård och koordinator i Sluta skjut.

–Sedan oktober förra året har vi ökat fokus, vilket bland annat innebär att vi prioriterat utredningar där de som är föremål för ökat fokus är involverade. Vi har också gjort ett 100-tal riktade kontroller och rapporterat allt från trafik- och narkotikabrott till vapen- och grova våldsbrott. Uppmärksamheten får till följd att det blir svårt att syssla med kriminell verksamhet utan att upptäckas och bli rapporterad, säger Glen Sjögren, kommunpolis och koordinator i Sluta skjut.

Utvecklad och effektiv samverkan

En positiv effekt av arbetet i Sluta skjut är att samverkan mellan myndigheter, kommunen och civilsamhället har utvecklats och effektiviserats. Samarbetet mellan polisen och socialtjänsten är ett exempel på det. Där har bland annat tillämpningen av orosanmälningar SOL §14, utvecklats och förbättrats. Medarbetare inom polisen och Malmö stad har tillsammans skapat bättre rutiner för mer genomarbetade orosanmälningar avseende personer upp till 21 år.–Orosanmälningarna skrivs utifrån den kontakt man har med de kriminella kretsarna och med så mycket detaljer som möjligt. Detta gör att socialtjänsten kan agera starkt, direkt och på bästa sätt. Resultatet är fler frivilliga insatser riktade till individ och familj men även någon tvångsinsats enligt LVU, säger Anna Kosztovics.–Ja, och genom mer genomarbetade orosanmälningar, begränsar vi också kriminellas möjligheter att nyrekrytera ungdomar, fyller Glen Sjögren i.Samverkan mellan polisen och Kriminalvårdens frivård har som tidigare berörts utökats genom koordinerade fokusinsatser. Samverkan mellan socialtjänsten och frivården har också intensifierats. Sedan tidigare använder Kriminalvården sina påverkansprogram för klienter i syfte att de som deltar ska våga välja att leva ett annat liv utanför kriminalitet. Men genom utökad samverkan med socialtjänsten erbjuds klienterna även motiverande samtal via socialtjänsten.–Forum för samarbete mellan myndigheter och kommun har alltid funnits men Sluta skjuts främsta merit är den konstruktiva och det samordnade som vässat oss både externt och internt. Alla deltar utifrån sitt eget uppdrag och får bidra med just det den är bra på. På så sätt får vi väldigt tydliga roller och blir heltäckande på ett sätt som vi upplever gett framgång i arbetet mot det grova våldet, säger Jonas Angermund.Trendbrott? Förtidigt att säga men vi har betydligt färre skjutningar
Det är förtidigt att säga att vi ser ett trendbrott avseende en minskning av de grova brotten i Malmö. Men faktum är att sedan första call-in (dvs. ett informationsmöte dit frivårdsklienter som står under övervakning, antingen genom skyddstillsyn eller villkorlig frigivning, kallas) genomfördes den 11 oktober förra året, har vi haft färre skjutningar än tidigare. Under perioden 11 oktober 2018 till och med 31 mars 2019 har det skett fem skjutningar mot person i Malmö varav en med dödlig utgång. Det är färre än vi tidigare sett.

Tillsammans fortsätter vi bekämpa skjutningar och grovt våld i Malmö

Nöjda? Nej, såklart inte. Arbetet fortsätter lika målstyrt som tidigare. Tillsammans fortsätter vi att vässa förmågan att bekämpa skjutningar och grovt våld i Malmö. Satsningen Sluta skjut pågår hela 2019 men redan nu står det klart att alla samverkande organisationer har som ambition att det gemensamma arbetet ska fortsätta.

Lägesbild grova våldsbrott i Malmö

  • Totalt 99 häktade
  • 31 häktade gällande grova våldsbrott
  • 30-tal frihetsberövade tongivande kriminella i pågående utredningar
  • 2 pågående rättegångar med grova våldsbrott, Mord och mordförsök Censorsgatan 2016 och mord och mordförsök Lektorsgatan 2018.
  • 20-tal pågående Grova brottsutredningar med goda utsikter för åtal.
  • 8 kriminella har utlämnats till Spanien misstänkta för grova våldsbrott där.
  • Sedan första call-in den 11 oktober 2018 till och med 31 mars 2019 har det skett fem skjutningar mot person, varav en med dödlig utgång.
  • Sedan första call-in den 11 oktober 2018 till och med 31 mars 2019 har 80 olagliga vapen tagits i beslag.

Fakta om satsningen Sluta Skjut

Satsningen Sluta skjut är ett samarbete Sluta skjut är ett samarbete mellan polisen, Malmö stad, Kriminalvården och civilsamhället som innebär att det blir svårare att vara delaktig i skjutningar och lättare att få rätt stöd för den som vill bort från ett våldsamt liv.

Satsningen Sluta skjut är ett nationellt projekt där Malmö är pilot. GVI-strategin anpassas till svensk lagstiftning, tillämpas och utvärderas för att se om samma lyckade effekter, som i USA, kan uppnås med svenska förutsättningar. Om piloten blir framgångsrik är tanken att strategin ska spridas till andra städer i Sverige med liknande problem. Projektet delfinansieras av EU och Fonden för inre säkerhet tillsammans med de aktuella myndigheterna samt Brå, Brottförebyggande Rådet. Projektet utvärderas av Malmö Universitet och den ska vara klart år 2020.

Om metoden

Call-in

Sluta skjut arbetar efter den framgångsrika amerikanska strategin Group Violence Intervention, GVI. I strategin ingår ett så kallat call-in, ett informationsmöte dit frivårdsklienter som står under övervakning, antingen genom skyddstillsyn eller villkorlig frigivning, kallas. Under mötet får klienterna lyssna till ett antal talare, vilka representerar myndigheter, kommun och civilsamhälle. Talarna pratar utifrån sin organisations uppdrag men alla har samma huvudbudskap.Så här långt in i satsningen har två call-in genomförts på Stadion i Malmö, det första hölls i oktober förra året och det senaste i går. De som kallas till ett call-in är nödvändigtvis inte de mest våldsamma, utan istället de som bedöms kunna ta emot informationen och sedan föra budskapet vidare till sina kretsar. Endast några av alla de som är aktuella för Sluta skjut kallas till ett call-in.

Custon notification

Custom notification är ett komplement till call-in men i mer komprimerad form. Syftet är detsamma som för call-in, det vill säga att förmedla budskapet. Men istället för att kalla till informationsmöte med många kallade, söks enskilda upp för samtal. Det är polisen och socialtjänsten som tillsammans gör custom notification. I vissa fall kan även frivården vara med. Besöken riktas mot både brottsutsatta och gärningsmän som är involverade i grova våldsbrott men också personer involverade i konflikter under uppsegling.Läs mer om satsningen Sluta skjut här