,

Tre aktörer bildar gemensamt bolag för att utveckla nya stadsdelen Sjöstaden

Av:

Trelleborgs kommun, Skanska Sverige AB och OBOS bildar ett gemensamt bolag. Bolaget ska utveckla en tredjedel av den planerade nya stadsdelen Sjöstaden genom att skapa attraktiva byggrätter för bostäder, kommersiell verksamhet och service.

– Med respektive parts unika kompetenser kan vi gemensamt utveckla Sjöstaden i Trelleborg till en framtidsinriktad, hållbar och innovativ stadsdel, säger Ann Kajson Carlqvist, kommunstyrelsens ordförande i Trelleborgs kommun.

En ny levande stadsdel

Trelleborg är mitt uppe i en förvandling – från hamnstad till attraktiv kuststad. När hamnen flyttar österut frigörs cirka 60 hektar mark som ska omvandlas till Sjöstaden, en helt ny stadsdel med totalt ca 5000 bostäder i havsnära läge.

Bolaget bildas av Trelleborgs kommun, via koncernbolaget Trelleborgs Rådhus AB, Skanska Sverige AB och OBOS och ska initialt utveckla en tredjedel av byggrätterna med option på att därefter utveckla nästkommande etapper.

– För Trelleborg är detta av stor betydelse och det vill Skanska vara med och bidra till. Genom samarbetet kommer vi tillsammans att kunna bidra med olika kompetenser och erfarenheter liksom även utökad kapacitet i framdriften av planläggning och exploatering. Mycket kommer att kunna hända på kort tid, säger Olof Pauli, affärsutvecklare på Skanska Sverige.

Tre starka aktörer går samman

Bolaget ska äga marken och svara för utvecklingen av området. Markägandet innebär att bolaget agerar avtalspart mot kommunen och andra parter. Bolaget kommer i förlängningen även att svara för fördelning och avyttring av färdiga byggrätter till de tre ägarna men även externt. Ägarandelarna i bolaget fördelas mellan Trelleborgs kommun/Rådhus AB 50 %, Skanska AB 25 % och OBOS 25 %.

– Det ska bli väldigt roligt att fortsätta utveckla Trelleborg tillsammans med Skanska och kommunen. Sjöstaden är ett unikt projekt som kommer att bidra till att sätta staden ytterligare på kartan. Här finns stor potential att bygga attraktiva bostäder med blandad bebyggelse och olika upplåtelseformer med stort fokus på livet mellan husen, säger Anders Borgqvist, regionchef Syd på OBOS.

Fokus på genomförande

– Syftet med ett gemensamt bolag är att knyta två aktörer med stor erfarenhet av exploateringsprojekt till Sjöstaden. Då kommer det fortsatta planeringsarbetet hela tiden ha ett tydligt genomförandefokus och gör projektet mer robust, säger Mårten Olsson, tillväxtchef i Trelleborgs kommun.

För att säkerställa att de tre parterna har samma vision och mål för Sjöstaden har ett antal styrdokument arbetats fram. Dessa är bland annat gestaltningsprinciper, hållbarhetsprogram och affärsplan. Avtalet om bolagsbildningen ska slutligen godkännas i Trelleborgs kommunfullmäktige, vilket beräknas ske den 22 maj 2023.

Källa: Trelleborgs kommun

ANNONS (EXTERN LÄNK)