Skåne Plus
Extremt sällsynt bi hittat i skånsk inventeringFältsandbi

Extremt sällsynt bi hittat i skånsk inventering

Länsstyrelsen Skåne har inventerat tre sällsynta biarter som nästan bara finns i Skåne.

–Vi hittade alla tre vilket är väldigt glädjande nyheter, så här inför pollineringsveckan som startar i helgen. Mest spännande var att vi hittade ett fältsandbi som bara setts vid fem-sex tillfällen under de senaste 100 åren, säger Gabrielle Rosquist, projektledare för hotade arter på Länsstyrelsen Skåne.

Vissa pollinerande vildbin är extremt sällsynta och hotade i Sverige. Tre av dessa arter är flodsandbi, fältsandbi och batavsandbi som är aktiva tidigt på våren när nästan bara sälgen blommar. Samtliga ingår i det nationella åtgärdsprogrammet för hotade arter som Naturvårdsverket står bakom.

–Det här är tre mycket ovanliga arter som i princip bara förekommer i Skåne. Vi ville undersöka i vilken omfattning de finns kvar. Länsstyrelsen har haft biexperter ute både under 2021 och 2022 för att leta efter de här arterna på tidigare kända lokaler, berättar Gabrielle Rosquist.

Inventeringen visade följande:

Flodsandbi: Arten har setts på fyra lokaler i Skåne, och på två av dessa hittades arten under 2021 och 2022. Cirka 1000 individer i det nedlagda sandtaget Fyleverket i Fyledalen och 250 bin i sandtaget i Maglarp väster om Trelleborg. Dessa platser räknas numera som fasta lokaler för flodsandbin.

Fältsandbi: Detta bi har setts vid färre än tio tillfällen under 1900-talet enligt Artportalen, och har en uppskattad population på 50 individer enligt åtgärdsprogrammet för hotade arter.

–Nästan alla fynd har gjorts vid samma sälg på Revingefältet. Det var väldigt kul att vi även i år hittade ett fältsandbi, som är extremt ovanligt i Sverige och har en osäker klassificering. Den här arten är väldigt likt rapssandbiet och skulle kunna vara en varietet eller en underart av denna. Kanske kan framtida genetiska undersökningar ge oss ett svar, berättar Gabrielle Rosquist.

Batavsandbi: Den här arten har under senare år haft sex lokaler i Skåne och nio i Halland. Vid inventeringen hittades batavsandbiet på fyra platser i sandmarkerna på Revingefältet och Åhus.

–Det roligaste var att 20 hannar sågs flyga över sanden vid Sjötorp på Revingefältet, precis på en plats där vi återskapat nya sandytor i projektet Sand Life. Det visar att den här typen av naturvårdsinsatser gör stor nytta, berättar Gabrielle Rosquist.