Markanvisningstävlingen i Västra Ingelstad har fått en vinnare
Bild: White Arkitekter

Markanvisningstävlingen i Västra Ingelstad har fått en vinnare

Det är nu klart vilket tävlingsbidrag som vinner Vellinge kommuns markanvisningstävling. Av de nio tävlingsbidrag som kommit in från olika byggherrar har vinsten gått till Mjöbäcks Entreprenad AB.

– Det är glädjande att så många visat intresse och vill bygga i Västra Ingelstad. Det vinnande förslaget har fångat platsen väl och utformning och gestaltning knyter an till intilliggande bebyggelse på ett tilltalande sätt och de röda tegelbyggnaderna påminner om det historiska på platsen samtidigt som de upplevs moderna och fräscha. Det finns dessutom ett gediget hållbarhetstänk som visar på ett modernt och framtidsinriktat bostadskvarter, säger Carina Wutzler (M) Kommunstyrelsens ordförande i Vellinge kommun.

Byggherrar och arkitekter tävlade om möjligheten att bygga radhus eller atriumhus och flerbostadshus i samma stil som befintlig bebyggelse. Den nya bebyggelsens formspråk skulle till exempel gärna reflektera skånska traditioner i nutida tappning.

Förslagshandlingarna anonymiserades genom att samtliga logotyper, firmanamn, varumärken etcetera avlägsnades. Förslagen utvärderades därefter av en arbetsgrupp utsedd av kommunen. Utvärderingen gjordes genom arbetsgruppens samlade bedömning av förslagens innehåll avseende Pris på marken, Gestaltning och Hållbarhet, såsom definierat i inbjudan till markanvisningstävlingen.

Efter utvärdering och övervägande bestämde Vellinge kommun att inleda en fördjupad diskussion med byggherren Mjöbäcks Entreprenad AB som inkommit med förslag nummer 5. Motiveringen till valet av förslag lyder:

”Förslaget stämmer mycket väl in med kommunens målbild avseende den aktuella fastigheten i stationsmiljön i Västra Ingelstad. Föreslagen bebyggelse innebär en rimlig avvägning mellan flerbostadshus och radhus samtidigt som arkitekturen knyter väl an till befintlig bebyggelse i området.

Genom förslaget tas befintliga värden på platsen tillvara på och förslagets gestaltnings- och hållbarhetsaspekter möter väl kommunens höga målbild för området. Den föreslagna bebyggelsen kommer att erbjuda ett mervärde till orten och invånarna i Västra Ingelstad och den planerade byggnationen har en realistisk genomförbarhet.

Sammantaget bedöms förslaget utgöra den bästa helhetslösningen för kommunen och har en ambitionsnivå för området som är nivå med kommunens förväntningar.”

Arbetsgruppen bestod av:

  • Linn Huitfeldt Rydberg, energi- & klimatrådgivare
  • Maria Koistinen-Hellborg, stadsarkitekt
  • Per Andersson, projektledare
  • Rickard Persson, planarkitekt

Stort grattis till Mjöbäcks Entreprenad AB och Arkitetbyrån White Arkitekter! Kan ni berätta lite om ert förslag?

– Tack! Vi har länge sett en stor potential i Västra Ingelstad – en charmig by med ett fantastiskt läge. Med det här projektet hoppas vi kunna bidra till byns positiva utveckling. Stationskvarteret knyter an till Västra Ingelstads karaktär både i skala och material. Det röda teglet och noga bearbetade detaljer lägger grunden till en varm arkitektur som tål tidens tand. Varierade gavelmotiv och många entréer gör gaturummet omväxlande och intressant. Den gröna miljön löper som en röd tråd genom gestaltningen. Alla bostäder har en egen liten täppa och i mitten finns ett socialt gårdsrum och ett gemensamt växthus, berättar Ingrid Wingård, arkitekt på White arkitekter, i samarbete med Mjöbäcks Entreprenad AB.

Västra Ingelstad är en viktig utvecklingsort och marknadsförs som Sveriges mest centrala landsbygd, mycket tack vare stationen för Pågatåg som öppnades år 2015. Området som markanvisas ligger inom detaljplanen för ”Ingelstad 3:36 m.fl., vid Kanslivägen, Västra Ingelstad” och omfattar cirka 4 900 kvadratmeter som kan bebyggas med bostäder, handel och centrumverksamhet i bottenplan mot Stationsvägen. Markanvisningsområdet är beläget i Västra Ingelstad vid Kanslivägen. Markanvisningsområdet är en förtätning av befintlig bystruktur där Mjöbäcks Entreprenad AB kommer att uppföra ca 20 bostäder.

Läs mer om Vellinge kommun