Nedtonade planer för Falsterbokanalens ombyggnad

Nedtonade planer för Falsterbokanalens ombyggnad

Ett mycket omfattande arbete med att lyssna på boende och andra har resulterat i de nya nedtonade planerna för området kring Falsterbokanalen. Framför allt är det hamnområdet som inte kommer att ha något högt hotell längre.

Planprogrammet för Falsterbokanalen har varit ute på samråd och intresset för att lämna synpunkter har varit väldigt stort, med runt 500 inkomna yttranden. Nu har alla yttranden sammanställts och besvarats, och projektet går vidare med en ny inriktning.

Samtliga partier stod bakom beslutet att godkänna samrådsredogörelsen, med den nya inriktningen för projektet, på kommunstyrelsens sammanträde den 3 april.

Sammanfattning av den nya inriktningen:

  • Inga bostäder eller hotell i delområdet Hamnen
  • Delområdet Piren bebyggs med färre bostäder än vad planprogrammet föreslagit.
  • Exploateringsgraden sänks i delområdet Gläntan närmast väg 100 så att kanalvaktartornet får en mer framträdande roll.

Kommunen inleder med att ta fram en detaljplan för delområdet Gläntan. När det gäller delområdena Hamnen och Piren så börjar kommunen med att upprätta en miljökonsekvensbeskrivning och en ansökan om vattenverksamhet för områdena innan ytterligare planarbete fortsätter. Kommunen kommer att se över hur man kan påbörja utvecklingen mot en havsnära mötesplats under ansökningstiden och planarbetet. På detta vis kan området runt Falsterbokanalen vara en mötesplats där invånare och besökare kan njuta av utsikt, promenadstråk och marina aktiviteter även under tiden som utredningar och ansökan pågår.

– Det är glädjande att intresset varit så stort. För oss är det viktigt att vi har en bred förankring hos våra medborgare när vi utvecklar detta område. Att omsorgsfullt förändra en sliten industrianläggning till en havsnära mötesplats för framtida generationer är en fantastisk möjlighet som vi ödmjukt och ansvarsfullt tar oss an, säger Anna Mannfalk (M), ordförande i styrgruppen för Falsterbokanalsprojektet.