Skåne Plus
Tre skånska städer utvalda tillsammans med 100 EU-städer för att bli klimatneutrala redan 2030Dela av karta över utvalda städer. Källa: EU's folder

Tre skånska städer utvalda tillsammans med 100 EU-städer för att bli klimatneutrala redan 2030

EU:s mål med initiativet är att uppnå 100 klimatneutrala och smarta städer till år 2030. De ska gå före och visa vägen för andra europeiska städer som ska kunna bli klimatneutrala till år 2050. EU vill att de utvalda städerna ska vara djärva och kreativa. Städerna kommer att stödjas, främjas och visas upp som ett exempel på hur man kan bli en klimatneutral stad.

I Sverige är det 7 städer som deltar varav 3 i Skåne, vilka är Malmö, Helsingborg och Lund. Satsningen innebär att städerna nu kan växla upp klimatarbetet ytterligare för snabbare nå sina högt uppställda mål.

Så här kommenterar städerna projektet:

Malmö

– I Malmö har vi jobbat länge med hållbar stadsutveckling och vi har en tydlig ambition att ligga i framkant i klimatomställningen. Den senaste IPCC-rapporten visar att städer spelar en helt avgörande roll för att världen ska lyckas. Att vi nu är en av de utpekade städerna i EU gör mig både stolt och glad, men framför allt ger det oss kraft att fortsatta driva på utvecklingen ytterligare, säger Katrin Stjernfeldt Jammeh (S), kommunstyrelsens ordförande i Malmö.

Att vara en utsedd stad innebär särskilda medel, tillgång till forskning och samarbeten, samt att möjligheterna att få stöd via andra EU-satsningar ökar markant. I själva ansökan presenteras Malmös klimatarbete och de satsningar som görs, men också en rad områden där staden har mer att göra.

– Att EU-kommissionen ser Malmö som en viktig pusselbit i den europeiska klimatomställningen öppnar upp stora möjligheter både för staden och näringslivet i vår strävan mot ett mer hållbart samhälle, säger Simon Chrisander (L), ordförande i miljönämnden.

Helsingborg

– Det är väldigt glädjande att vi är utvalda att ingå i EU-missionen Climate-Neutral and Smart Cities. Det är ett kvitto på det innovativa klimatarbete som Helsingborgs stad driver och på att vårt offensiva arbete med H22 är helt rätt, vilket har spelat stor roll för att vi har valts ut. För att bli klimatneutrala redan år 2030 krävs starka innovationspartnerskap. Att nu vara med i den här EU-satsningen öppnar upp massor med europeiska möjligheter för Helsingborg och Helsingborgs aktörer, säger Peter Danielsson (M), kommunstyrelsens ordförande i Helsingborgs stad och fortsätter:

– Ska vi klara den globala omställningen krävs det att vi lär av varandra och att vi säkerställer att de innovationer som fungerar på ett ställe replikeras och sprids. Om en månad slår vi upp portarna för H22 City Expo, Europas största arena för hållbar stadsutveckling. Under 35 dagar kommer besökare från hela världen kunna ta del av aktiviteter och innovationer som fokuserar på hur vi formar framtidens stad och driver klimatagendan. Då kommer vi bland annat lansera Helsingborgsdeklarationen, en satsning där vi tillsammans med näringslivet tar sikte på att Helsingborg ska bli Europas mest hållbara och snabbrörliga logistiknav, säger han.

Lund

– Jag är stolt över att Lund blir en av de 100 städer i EU som tillsammans ska visa vägen. Det är ett unikt tillfälle att lära och inspireras av varandra. Arbetet kommer att kräva engagemang från alla i Lund och att vi tänker innovativt för att ta täten i klimatomställningen globalt, säger kommunstyrelsens ordförande Philip Sandberg.

Lunds ambition att bli klimatneutralt till 2030 utgår från att alla i samhället måste vara med för att vi ska kunna göra de förändringar som krävs: företagare och forskare, politiker och tjänstepersoner, organisationer och invånare.

– Målet är satt, och vi vet att vi måste nå dit genom samarbete – men ännu är vägen till ett klimatneutralt Lund inte helt klarlagd. Under förra året tog vi fram en lista över lokala åtgärder som kan få Lund en bit på vägen. Vissa av åtgärderna är påbörjade, andra inte. Uppdraget och stödet från EU kommer att bli betydelsefullt för framtida initiativ kopplade till åtgärdslistan – och Lunds klimatarbete i stort, säger Jon Andersson, chef på hållbarhetsenheten, avdelningen hållbar tillväxt.

EU ämnar möjliggöra fortsatt satsning på innovation, forskning, spridning av kunskap, nya sätt att bygga på och nya sätt att samarbeta. Satsningarna kommer särskilt att beröra tre områden: stadsplanering, transport och energi – och kommer att innebära ökad samverkan regionalt, nationellt och internationellt.

Så fungerar klimatkontraktet

 • En överenskommelse mellan staden och EU
 • Undertecknas av den politiska ledningen i staden och EU-kommissionen
 • Inte bindande
 • Ska innefatta en bredd av aktiviteter för att uppnå missionen om klimatneutralitet
 • Fokus ligger på att hitta och prova nya innovativa styrmodeller
 • Medborgarengagemang och vikten av att dialog förs med invånarna betonas i arbetet
 • Ska innehålla en klimatinvesteringsplan

Det här får städerna för sin medverkan

 • Skräddarsydd rådgivning och hjälp från the Mission Platform (utvecklas specifikt för att stötta städers omställning)
 • Deltagande städer får förtur till vissa EU-medel för att stötta finansieringen av omställningsarbetet
 • Möjlighet att delta i stora innovationsåtgärder och pilotprojekt (som kan handla om exempelvis Carbon Capture)
 • Stöd av nationellt samordningsnätverk – Viable Cities i Sverige
 • Nätverksmöjligheter, lärande och utbyte av erfarenheter mellan städer

Vad är en EU-mission?

EU-missioner är ett nytt sätt för EU att ta sig an gemensamma utmaningar i Europa. De syftar till att hitta konkreta lösningar och skapa kännbara resultat till 2030. EU-missionerna sätter fokus på forskning, innovation, styrning och medborgarengagemang som viktiga drivkrafter för en positiv och hållbar utveckling.

EU-missionerna är ett sätt att säkerställa att finansiering går till rätt saker, men också att mobilisera samarbetspartners i både den privata och offentliga sektorn.