Skåne Plus

Mat fortsatt viktig del i arbetet för hållbar utveckling

Mat fortsatt viktig del i arbetet för hållbar utveckling

För tio år sedan tog Malmö stad ett stort steg mot en bättre framtid med en policy för hållbar utveckling och mat, med fokus på ekologisk och klimatanpassad mat av hög kvalitet. Det har resulterat i att Malmö ligger i framkant när det gäller just mat och hållbarhet, nationellt som internationellt. Men alla mål är inte uppfyllda och en ny strategi ska tas fram.

Policy för hållbar utveckling och mat är uppdelad i 34 delmål. Utvärderingen som gjorts visar att Malmö stad har nått en tredjedel av dem fullt ut och att nästan två tredjedelar av delmålen är delvis uppfyllda. Den har resulterat i bättre mat i stadens förskolor, skolor och inom omsorgen, och till att nästan allt kaffe och te som erbjuds är etiskt certifierat. Det målmedvetna arbetet har också lett till att växthusgasutsläppen från mat har minskat med nästan 30 procent tack vare att måltiderna i högre grad än tidigare är växtbaserade. Ett mål har till exempel varit att köpa mindre kött och mer grönsaker till verksamheterna. I dag är Malmö näst bäst bland landets kommuner när det gäller andelen ekologiska livsmedel, som uppgår till 70 procent.

Av alla delmål är det tre som inte är uppfyllda. Det handlar bland annat om varmhållningstider och möjligheter för små och medelstora företag att sälja sina produkter till Malmö stad. Framöver ska det därför tas nya initiativ för att nå dem och för att också nå de mål som i dag är delvis uppfyllda, som till exempel målet om att all mat ska vara ekologisk och att minska utsläppen av växthusgaser kopplade till matinköp med ytterligare tio procent. Det arbetet kan till exempel komma att kopplas till Miljöprogrammet eller Malmö stads pågående arbete med Agenda 2030 och de globala hållbarhetsmålen.

– Malmö är på god väg att helt eller delvis uppfylla de högt ställda målen när det kommer till hållbarhet kopplade till mat i stadens organisationer, tack vare höga ambitioner och en gemensam förståelse för utmaningarna. Nu tar vi ytterligare steg och gör det fortsatta arbetet till en del av det som redan genomförs för att nå mer framgång, säger Katrin Stjernfeldt Jammeh (S), kommunstyrelsens ordförande.

– Vi har ett genomgripande omställningsarbete framför oss där klimatpåverkan från maten spelar en viktig roll. Vår förhoppning är att den nya policyn ska bli ett bra stöd till det lokala näringslivet, som kan leverera lokalproducerad och hållbar mat till Malmös elever och äldre, säger Simon Chrisander (L), miljökommunalråd.